طور قدراتك في حياتك الشخصية و المهنية

ÉCOLE   MERCURE

برنامج التكوين

03 rue Hassiba Ben Bouali  Alger-Centre

ecolemercure@yahoo.fr

 

ÉCOLE   MERCURE

PRÉPARATION  du  BAC

 

 

      - Mathématique  الرياضيات

      - Physique - Chimie   الفيزياء - الكيمياء

      - Sciences naturelles    العلوم الطبيعية

      - Comptabilité    المحاسبة

      - Philosophie     الفلسفة

      - Arabe    اللغة العربية

 

 

Consulter toutes nos formations

 

ACCUEIL

COMPTABILITÉ

 

ANGLAIS

 

GESTION

 

CAO = Conception assistée par ordinateur

 

INFORMATIQUE

 

INFOGRAPHIE

 

FRANÇAIS

 

LOGICIEL TECHNIQUE

 

METIERS  D'AVENIR

 

PRÉPARATION du BAC

 

 

TOUTES LES  FORMATIONS